Neerslagtekort onder controle

Written by: Beplato


De neerslag in de afgelope periode heeft er voor gezorgd dat het neerslagtekort verminderd is. De afvoer van de Rijn daalde verder maar blijft voldoende om in de watervraag te voorzien en zoutindringing te beheersen. De situatie op de Maas is licht verbeterd door de regenval. Dit betekent dat het algemene beeld de komende week gelijk blijft: een relatief hoog neerslagtekort, met daardoor regionaal extra maatregelen, maar voldoende wateraanvoer via de grote rivieren. Dat schrijven Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen in het Droogtebericht van 21 juli.


Vanwege de droogtesituatie blijven de waterschappen en Rijkswaterstaat alert en nemen maatregelen om water aan te voeren of vast te houden. Dijkinspecties gaan door. Deze leidden de afgelopen week op 3 locaties tot herstelwerkzaamheden bij droogtescheuren. In het zuiden en oosten van het land waar geen wateraanvoer mogelijk is blijven onttrekkingsverboden en -beperkingen uit oppervlaktewater voor beregening van kracht.

   
Genomen maatregelen   

  • Inspecties van droogtegevoelige boezemkades en keringen door waterschappen in West- en Noord-Nederland.      
  • Enkele waterschappen (De Stichtse Rijnlanden, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard) hebben herstelmaatregelen uitgevoerd bij droogtescheuren.      
  • Onttrekkingsverboden en -beperkingen voor oppervlaktewater blijven van kracht, met name in Zuid-en Noordoost Nederland. In sommige gebieden zijn deze verder uitgebreid.     
  • Waar mogelijk wordt het water door het opzetten van stuwen vastgehouden. Er is extra aandacht voor het handhaven van de waterpeilen ten behoeve van de watervoorziening.    
  • Op enkele locaties, waaronder de Brabantse- en Limburgse kanalen, wordt door zuinig schutten (meer schepen per schutting van de sluis) en gebruik van de kleine sluiskolken waterafvoer beperkt.    
  • Waar nodig worden regionale- en rijkswateren extra doorgespoeld tegen verzilting of ten behoeve van het verbeteren van de waterkwaliteit. In geïsoleerde vijvers waar vissterfte optreedt wordt, waar mogelijk, met maatregelen als het inbrengen van lucht of wegvangen van vis getracht dit tegen te gaan.    

 

bron: Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat, 21/07/15

Meer Informatie

Voer de volgende code in: