Agrarische producten worden duurder in 2016 en 2017

Written by: Beplato


Het is geen goed jaar geweest voor de agrarische sector in 2015. De prijzen zijn in de gehele linie gedaald in vrijwel elke branche. Voor 2016 verwacht ABN AMRO echter een einde aan deze economische stagnatie. Er zal weer een stijging worden ingezet waar bij van 2016 naar 2017 respectievelijk 0.5% en 1% zal worden genoteerd. Dit zal synchroon lopen met hogere prijzen voor de agrarische producten. Deze zullen toenemen tussen de 1.5 en 2.0 procent.

In onderstaande tekst zal het verschil in groei worden aangeduid tussen de verschillende sectoren:

Melkvee

Als gevolg van een toename in de vraag zal de prijs van melk in de tweede helft van 2016 weer aantrekken. Deze zal naar verwachting doortrekken tot en met 2017. Er mag eindelijk weer eens een positief geluid ter gehore gebracht worden gezien de vrije val in 2015. Voordat de prijzen gestabiliseerd zijn naar de niveaus van 2013 en 2014 zijn we jaren verder, maar er is een stijgende lijn waarneembaar. De lagere vervoerskosten zullen tevens meespelen in een redelijk jaar op financieel gebied.

Varkens
De prijzen van vleesvarkens en zeugen zijn fors gekelderd als gevolg van veel aanbod en achterblijvende (Europese) vraag. Vanaf de tweede helft van 2016 wordt herstel van de prijzen verwacht. Deze prijsstijging zet door in 2017 als gevolg van de varkenscyclus. Daarnaast wordt het prijsherstel extra kracht bijgezet door een verdere economische groei in zowel Nederland als de eurozone.

Pluimvee

De pluimvee komt er minder goed af in 2016. De eierprijzen zullen nog steeds laag staan vanwege minder vraag. De vleeskuikens zullen daarnaast niet meer verder stijgen. Een stijgend aandeel in de conceptproductie zal handhaving van de prijzen op een realtief hoog niveau in de hand werken.

Rund- en kalfsvlees
Als gevolg van een afnemende vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Europa zal de prijs voor kalfsvlees de komende jaren onder druk blijven staan. Vanwege een verzadigd consumptiepatroon en een toenemende vergrijzing is er minder behoefte aan kalfsvleesproducten. Dit laatste zorgt eveneens voor druk op prijs van rundvlees. Daarnaast geldt voor rundvlees prijsdruk als gevolg van verdringing via importstromen.

Akkerbouw
De akkerbouw zal zich stabiliseren. Dit zal voornamelijk te wijten zijn aan de stabiliseren van de graanproducten. De suiker zal zelfs licht in prijs opwaarderen door een verklein aanbod. Daarnaast staan de aardappelen en uien er goed voor. De gemiddelde prijs in akkerbouwproductie zal ook toenemen. Door een verbeterde balans op de wereldmarkt moet er een substantiële prijsverwachting verwacht worden.

Sierteelt
Voor de komende jaren verwacht ABN AMRO een lichte stijging van de prijzen voor sierteeltproducten met respectievelijk 0,5% en 1,0% in 2016 en 2017. Voornaamste reden achter deze prijsstijging is een verder aantrekkende economie. Hierdoor zal zowel de binnenlandse consumptie alsmede de exportwaarde verder aantrekken.

Groenten & Fruit
De komende jaren zullen de prijzen voor groenten- en fruittelers verder aantrekken; mede dankzij verdere ontwikkelingen van gesloten ketens. Op de wereldmarkt blijft de prijs afhankelijk van het aanbod elders.


Visserij
De visserij zal goed voor de dag komen in 2016. De komende jaren zullen er verschillende stijgingen plaatsvinden in de visprijzen. Door een toename in de winst als gevolg van dalende kosten zal er een hoger rendement komen. Tevens zullen de olieprijzen relatief laag blijven waardoor er extra kan geprofiteerd worden van de opwaartse stroming.bron: ABN AMRO, 30/12/15

Meer Informatie

Voer de volgende code in: